Statut

            

STATUT FUNDACJI “W STRONĘ DIALOGU”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 

 1. Fundacja “W Stronę Dialogu”, zwana dalej “Fundacją”, prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz.203 ze zm.), oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. Szanuje natomiast tradycyjne autorytety i instytucje romskie.
 3. Fundacja została ustanowiona notarialnym aktem założycielskim przez fundatorów.

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji nieoznaczony.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków w województwie małopolskim w Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może w stosunkach międzynarodowych posługiwać się nazwą będącą tłumaczeniem na wybrany język obcy (np.”Foundation Towards Dialogue”).

§5

 1. Fundacja posiada swój emblemat, odznakę oraz pieczęć. Ich rozmiary, kształt i treść ustali Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki lub medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§6

Minister Kultury jest właściwy do sprawowania nadzoru nad zgodnością działania Fundacji z przepisami prawa, statutem oraz celami ustanowienia Fundacji.

Rozdział 2

CELE. ZASADY. FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

§7

Celami Fundacji są:

1. Działalność wydawnicza

2.Działalność edukacyjna: organizowanie warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, debat;

3. Działalność edukacyjno-oświatowa na rzecz Romów

4. Popularyzacji w społeczeństwie polskim tematyki dotyczącej Romów oraz ich kultury

5. Działalność kulturalna: organizowanie wystaw, koncertów, spotkań dotyczących problematyki mniejszości, wielokulturowości, tolerancji 

5. Działalność na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa tradycji, języka i kultury Romów

6. Działalność badawcza

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. współdziałanie organizacyjne, finansowe lub innego rodzaju  z instytucjami i organizacjami rządowymi, publicznymi, pozarządowymi, samorządowymi i lokalnymi oraz osobami fizycznymi 2.współpracę międzynarodową,
 2. działalność badawczą, informacyjną i wydawniczą albo innego rodzaju, 
 3. inicjowanie przedsięwzięć mających na celu uzyskanie niezbędnych funduszy i środków, 
 4. członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje lub inne podmioty polskie o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji, 
 5. inicjację innych form działalności służących celom Fundacji, 
 6. wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z ideami Fundacji.

§9

 1. W sprawach wymagających wiadomości specjalistycznych Fundacja może powoływać – mając na uwadze treść ust. l – konsultantów lub ekspertów oraz ich zespoły i zlecać im wykonanie stosownych czynności (badań, opracowań, analiz etc.).
 2. Osoby i podmioty, o których mowa powyżej w ust.l i 2, w pierwszej kolejności powinny pochodzić z kraju Fundatorów: Polska, w razie ich braku – z innych krajów.

Rozdział 3 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§10.

 1. Majątek Fundacji stanowią: jej fundusz założycielski w kwocie 3000 (trzy tysiące złotych) oraz inne rzeczy i prawa nabyte przez Fundację w toku działalności, będące jej dochodami. 

§11.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków i zapisów,

2. dotacji i subwencji osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych,

3. grantów,

4. zbiórek i imprez publicznych,

5. udziału w zyskach osób prawnych, odsetek i depozytów bankowych,

6. działalności gospodarczej Fundacji.

§12.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli donatorów, darczyńców lub spadkodawców. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i spadków odpowiednie oświadczenia wymagane przepisami prawa składa w imieniu Fundacji jej Zarząd.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§13.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. 
 2. 2.Działalność gospodarcza Fundacji może mieć charakter produkcyjny, usługowy, handlowy lub inny. 
 3. 3.Całość dochodów Fundacji uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest przekazywana na cele statutowe.

§14.

 1. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

a/ udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,

b/ przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c/ wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji. 

 1. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług na preferencyjnych (szczególnych) warunkach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
 2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego lub obcego prawa dewizowego.

Rozdział 4 

ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§15.

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji

1/ Zarząd Fundacji może powołać Radę Fundacji. 

RADA FUNDACJI

§16.

 1. W skład Rady wchodzi co najmniej 5 (pięć) osób. Liczba członków Rady nie może jednak przekraczać 10 (dziesięciu) osób. 
 2. Członków Rady powołują Fundatorzy w terminie jednego miesiąca od chwili rejestracji Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym lub od upływu kadencji Rady.
 3. Rada może powołać następnych członków Rady :

a/ albo w celu rozszerzenia składu Rady, jednak nie więcej niż o pięć osób,

b/ albo w celu uzupełnienia jej składu – w miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję – mając na uwadze, iż w skład Rady nie może wchodzić więcej niż 10 osób.

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami, reprezentuje Radę na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy jej zebraniom. Przewodniczący Rady może być odwołany tylko w przypadku opisanym w ust.6.
 2. Członkowie Rady Fundacji:

a/ nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b/ nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c/ nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swej funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub

wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz.306 ze zm.).

 1. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą:
 • upływu kadencji Rady, co dotyczy także osób powołanych do Rady w trakcie trwania jej kadencji,
 • złożenia rezygnacji,
 • odwołania przez Radę, co może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków, lecz tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz większością 2/3 głosów,
 • naruszenia przez członka zasad określonych powyżej w ust.5, co wymaga potwierdzenia w uchwale Rady, która powinna wskazywać co najmniej naruszoną (-e) zasadę (-y) oraz datę ustania członkostwa, śmierci.
 1. Członek Rady może być powołany na dalsze kadencje.

§17

 1. Kadencja Rady trwa 4 (cztery) lata poczynając od chwili wpisania jej składu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Rada zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeby, przynajmniej jeden raz w roku kalendarzowym.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub Fundatora – Przewodniczący Rady.
 4. Rada podejmuje na posiedzeniach decyzje w formie uchwał, które zapadają jawną i zwykła większością głosów (z zastrzeżeniem §16 ust.6, §20 ust 3, §26 ust. l i §28 ust.1) – w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Posiedzenia Rady są protokołowane.

§18.

Do kompetencji Rady należy:

 • powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady (§16 ust.4), członków Rady (§16 ust.3 i

ust.6),

 • nadzór nad działalnością Fundacji,
 • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 • ocena realizacji celów Fundacji oraz inicjowanie nowych form tej realizacji,
 • przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z wykonywania zadań statutowych Fundacji 
 • opiniowanie projektów zmian w statucie Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§19.

 1. Zarząd Fundacji stanowią jej fundatorzy.
 2. Członkowie Zarządu wybierają na pierwszym posiedzeniu ze swego grona Prezesa Zarządu.

§20.

 1. Kadencja Zarządu trwa przez cały okres działalności Fundacji.
 2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
 • złożenia rezygnacji,
 • śmierci.

§21.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji,
 • uchwalanie planów finansowych,
 • uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia oraz nawiązywanie stosunków pracy,  zasad i wysokości wynagrodzenia dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • współpraca organizacyjna z Radą, 
 • sporządzanie i przedkładanie Radzie do dnia 30 czerwca każdego roku rocznych sprawozdań z wykonywania zadań statutowych Fundacji w roku ubiegłym,
 • przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 • prowadzenie listy ofiarodawców,
 • powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji,
 • powoływanie gremiów opiniodawczo-doradczych, stałych lub doraźnych,
 • likwidacja Fundacji oraz powołanie likwidatora

§22.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady albo Fundatora – Prezes Zarządu. W posiedzeniach mogą uczestniczyć bez prawa głosu przedstawiciele Przewodniczącego Rady lub Fundatora – o ile złożyli wniosek o zwołanie posiedzenia. 
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Fundacji. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest odbycie posiedzenia w innym miejscu. O terminie i miejscu posiedzenia Prezes Zarządu zawiadamia zainteresowanych co najmniej 14 dni wcześniej.
 5. W razie podjęcia przez Zarząd na posiedzeniu uchwały, należy z posiedzenia tego sporządzić protokół zawierający treść uchwały. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. 
 6. Zarząd może ze swego grona wybrać oprócz Prezesa (§19 ust.3) także Wiceprezesa i Skarbnika.

SPOSÓB REPREZENTACJI FUNDACJI

§23.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać bez ograniczeń każdy z członków Zarządu jednoosobowo.

Rozdział 5 

ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§24.

 1. Zmiany statutu może dokonać Zarząd Fundacji. 
 2. Zmiana  statutu  nie  może  powodować  istotnych zmian celów  Fundacji  określonych  w  akcie założycielskim przez Fundatorów.

Rozdział 6

POŁĄCZENIE Z INNA FUNDACJA LUB OSOBĄ PRAWNĄ

§25.

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją lub osobą prawną dla bardziej efektywnej realizacji swoich statutowych celów.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji określone w akcie założycielskim przez Fundatorów.

§26.

 1. Decyzję w sprawie połączenia z inna fundacją lub osobą prawną podejmuje Zarząd Fundacji.

Rozdział 7 

LIKWIDACJA FUNDACJI

§27.

Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona albo w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§28.

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały
 2. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji albo powołany przez nią likwidator

§29.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji powinny być przekazane mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz innych organizacji, których cele statutowe są zbliżone do celów Fundacji.

§30.

Fundatorzy są uprawnieni, aby dla swych potrzeb przetłumaczyć statut na wybrany język obcy.  W razie rozbieżności pomiędzy wersją polskojęzyczną i jej tłumaczeniem decyduje wersja oryginalna, czyli w języku polskim

Sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok

Fundacja w Stronę Dialogu

Głównym celem działalności Fundacji w Stronę Dialogu jest aktywizacja, wsparcie i wzmacnianie osób ze społeczności romskiej, edukacja w obszarze wielokulturowości, oraz działania antydyskryminacyjne. 

Z uwagi na wybuch wojny na Ukrainie w roku 2022 znaczna część naszych działań była  ukierunkowana na pomoc ukraińskim uchodźcom pochodzenia romskiego, z uwagi na to, że  grupa ta wymaga bardzo dużego i wielokierunkowego wsparcia. Należy tutaj podkreślić, że społeczność romska w Ukrainie jest bardzo liczna. Podczas gdy w Polsce mieszka ok. 30 tys. osób romskiego pochodzenia, w Ukrainie jest ich co najmniej 400 tys. (te liczby są niedoszacowane, gdyż brakuje precyzyjnych danych, stąd też nie zdziwiła nas liczna reprezentacja społeczności romskiej wśród uchodźców z Ukrainy.  

Z chwilą, kiedy po wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie do Polski zaczęli masowo napływać uchodźcy, docierały do nas liczne sygnały, że osoby pochodzenia romskiego są pomijane, czy wręcz dyskryminowane jeśli chodzi o dostęp do pomocy, nawet w zakresie tak podstawowym jak żywność, czy zakwaterowanie. 

W pierwszych dniach po wybuchu wojny na Ukrainie nasze działania skupiały się więc na pomocy, jaka jest niezbędna ludziom, którzy nagle musieli opuścić swoje domy, żeby chronić swoje zdrowie i życie, czyli obejmowały dostarczanie artykułów pierwszej potrzeby, takich jak żywność, odzież, środki  higieniczne, oraz na znalezieniu rozwiązania dla palącego problemu jakim była niechęć do przyjmowania Romów do miejsc zbiorowego zakwaterowania. 

Będąc organizacją, która od ponad dziesięciu lat zajmowała się już się problematyką dyskryminacji, jakiej doświadcza mniejszość romska stanęliśmy przed wyzwaniem podjęcia rozmów z władzami lokalnymi mającymi na celu zapewnienie obywatelom Ukrainy romskiego pochodzenia równego dostępu do oferowanej w Polsce pomocy kierowanej do ukraińskich uchodźców, w tym dostępu do bezpiecznego miejsca noclegowego. 

Dzięki rozmowom podjętym przez naszą organizację z władzami Warszawy został zagwarantowany uchodźcom romskiego pochodzenia dostęp do zakwaterowania organizowanego w ośrodkach pobytu długoterminowego, natomiast na podstawie umowy, jaką nasza fundacja podpisała z władzami Warszawy rozpoczęliśmy udzielać  kompleksowego wsparcia uchodźcom pochodzenia romskiego w ramach utworzonego przez nas w Warszawie w sierpniu 2022 Centrum Społeczności Romskiej.

Potrzeby na jakie odpowiadaliśmy  były  bardzo zróżnicowane. Nasza praca z osobami ze społeczności romskiej zaczynała się często już w momencie ich przybycia do stolicy, nierzadko już na dworcu. Staraliśmy się docierać jak najszybciej do osób, które często były zagubione i nie wiedziały w jaki sposób uzyskać pomoc. W takich przypadkach potrzebne było przede wszystkim zabezpieczenie takich osób pod względem środków pierwszej potrzeby, pomoc w znalezieniu zakwaterowania i opieki medycznej.

Po zabezpieczeniu potrzeb podstawowych identyfikowaliśmy na podstawie wywiadu, a następnie odpowiadaliśmy na indywidualne potrzeby każdego z beneficjentów. Nadrzędnym celem wszystkich form oferowanego przez nas wsparcia było usprawnienie procesu integracji osób pochodzenia romskiego do życia społecznego i publicznego w nowym otoczeniu tak, aby czuli się oni jego częścią i mieli szansę na samodzielne funkcjonowanie. Osiągnięciu tego celu podporządkowane były wszystkie prowadzone przez nas działania, które obejmowały:

 • wsparcie zespołu asystencko – interwencyjnego, który pomagał beneficjentom w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, w uzyskaniu potrzebnych dokumentów, przysługującego im wsparcia socjalnego, w otrzymaniu pomocy medycznej, zapisaniu dzieci do placówek edukacyjnych, 
 • pomoc prawną, 
 • wsparcie psychologiczne, 
 • aktywizację zawodową, 
 • lekcje języka polskiego, 

Naszymi działaniami obejmowaliśmy również środowisko urzędników i nauczycieli, tak aby Romowie nie spotykali się z przejawami dyskryminacji w urzędach, ani w szkole.

Do chwili obecnej naszą pomocą objęliśmy ok. 4000 osób

Bardzo ważnym aspektem naszej działalności były również działania rzecznicze. Nieustannie staraliśmy się wpływać na przedstawicieli władz centralnych, oraz lokalnych, tak, aby systemowo były podejmowane działania mające na celu zapobieganie dyskryminacji społeczności romskiej w Polsce.

SPRAWOZDANIA FUNDACJI W STRONĘ DIALOGU

Scroll to Top
Przewiń do góry