Fundacja Dialog-Pheniben w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2013 roku realizowała projekt pt. Warsztaty kompetencji międzykulturowych dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, który wdrażany był ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu rządowego na rzecz społeczności romskiej. Celem proponowanego projektu było upowszechnianie wiedzy na temat odmienności kulturowej oraz położenia społecznego Romów w Polsce wśród pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z województw: małopolskiego, śląskiego oraz opolskiego. Poprzez zorganizowanych w ramach niniejszego projektu cyklu warsztatów dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych chcieliśmy zwrócić uwagę potrzebę zastosowania alternatywnych narzędzi w procesie diagnostycznym dzieci odmiennych kulturowo ze szczególnym uwzględnieniem Romów, a także wyposażyć ich w wiedzę niezbędną do wsparcia rodziców romskich w podejmowaniu decyzji na temat dalszej edukacji ich dzieci. Województwa te zostały wybrane w związku z projektem badawczym realizowanym na tych obszarach przez Stowarzyszenie Romów w Polsce przy wsparciu Fundacji Stefana Batorego.

W latach 2010-2011 w województwie małopolskim, opolskim i śląskim przeprowadzono badania psychologiczne dzieci romskich w szkołach specjalnych i masowych, których celem było zbadanie ich kompetencji intelektualnych oraz wpływu sytuacji społecznej rodzin romskich na drogę edukacyjną dzieci. Zastosowano niewerbalne testy psychologiczne tzw. Tablice Ravena, które choć dostępne w poradniach na terenie całego kraju są bardzo rzadko stosowane w diagnostyce. Wyniki badań ujęte w raporcie pt. „Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych- konteksty społeczne” uwidoczniły potrzebę zmian w procesie diagnostycznym dzieci odmiennych kulturowo w tym Romów, a także pokazały konieczność wsparcia rodziców w podejmowaniu decyzji o przyszłości edukacyjnej ich dzieci. To właśnie rodzice podejmują ostateczną decyzję na temat ścieżki edukacyjnej swoich dzieci, często nie posiadając podstawowych informacji na temat możliwości wyboru oraz konsekwencji każdej możliwej decyzji. Wynika to z braku orientacji w procedurach, a także braku wykształcenia dużej liczby rodziców dzieci romskich. Test wrażliwy kulturowo jest obecne opracowywany przez Pracownie Testów Psychologicznych i prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości będzie testowany pilotażowo. Natomiast wciąż brakuje działań, które usprawniłyby komunikację pomiędzy rodzicami dzieci odmiennych kulturowo w tym Romów, a pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych. Pracownicy często nie posiadają wiedzy na temat specyfiki społeczno-kulturowej w tym wypadku społeczności romskiej. Często bowiem bywa tak- co uwidoczniły wspomniane badania – że dzieci nie mają upośledzenia umysłowego, a podstawowym problemem jest niewystarczająca umiejętność posługiwania się językiem polskim w badanych obszarach. Dlatego istotna jest w tym wypadku potrzeba użycia do badania testów niewerbalnych.

Odpowiedzią na wskazane problemy był właśnie niniejszy projekt, którego celem było zorganizowanie cyklu warsztatów kompetencji międzykulturowych dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwach, w których prowadzono badania. Przeprowadzeniem warsztatów i opracowaniem ich programu zajęli się psychologowie -wykwalifikowani trenerzy. Celem wspomnianych działań edukacyjnych było uwrażliwienie kadry, odpowiedzialnej za diagnozę możliwości intelektualnych dzieci, na odmienność kulturową w obszarze uznawanych przez społeczność romską norm i wartości. Istotne było również uwrażliwienie psychologów i pedagogów na potrzeby rodziców romskich, którzy podejmują decyzję o przyszłości edukacyjnej swoich dzieci.Przeprowadzono 6 warsztatów dla grup 10-osobowych z wybranych województw.