Zakończyliśmy realizację projektu pt. Kierunek przyszłość – 25 lat wolności a Romowie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europa dla Obywateli.

Krótkie sprawozdanie z realizacji projektu można znaleźć tu: info_template_pl

oraz tu:https://fundacjawstronedialogu.pl/serwis/kierunek-przyszlosc-25-lat-wolnosci-a-romowie-podsumowanie-realizacji-projektu-wspolfinansowanego-ze-srodkow-unii-europejskiej-w-ramach-programu-europa-dla-obywateli/

Materiały stworzone w ramach projektu:

Książka „Kierunek przyszłość. 25 lat wolności a Romowie”: https://fundacjawstronedialogu.pl/serwis/wp-content/uploads/2014/09/Kierunek_Przyszłosc_e-book_fundacjawstronedialogu-1.pdf

Książka „Direction: future. 25 years of freedom and the Roma people”: https://fundacjawstronedialogu.pl/serwis/wp-content/uploads/2014/09/Direction_Future_e-book_fundacjawstronedialogu.pdf

Film pt. „Kierunek przyszłość. 25 lat wolności a Romowie”

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

FILMIKI EDUKACYJNE – WARSZTATY:

 

Założenia projektu:

We wrześniu 1989 roku były premier Polski Tadeusz Mazowiecki w swoim exposé stwierdził, że Polska to także ojczyzna mniejszości narodowych. Podobne deklaracje składali inni przywódcy i politycy w krajach już byłego bloku wschodniego. Obudził się romski ruch polityczny i społeczny, który jeszcze się zintensyfikował po przystąpieniu krajów z największym odsetkiem populacji romskiej do Unii Europejskiej. 25 lat wolności pozwoliło liderom romskim z byłego bloku wschodniego czerpać i budować na wartościach demokratycznych – w szczególności opierających się na prawach człowieka, promowania różnorodności kulturowej i niedyskryminacji w ich działaniach na rzecz swoich społeczności. Wciąż jednak społeczna świadomość na temat istnienia i aktywności tego ruchu będącego integralną częścią najnowszej historii Europy i Unii Europejskiej jest niezwykle znikoma, a Romów postrzega się często jako problem społeczny, a nie jako wartościowych i mających swój ogromny wkład we wspólne dziedzictwo obywateli Europy.

Dlatego też działania, zaplanowane w projekcie „Kierunek przyszłość – 25 lat wolności a Romowie” mają na celu przedstawienie i przybliżenie tej mniej znanej, a jakże wartościowej i ważnej części romskiej historii i współczesności.

Projekt realizowany jest od października 2014 roku do marca 2016 roku. W ramach projektu powstanie film oraz publikacja dokumentująca powstanie ruchu społeczno- politycznego Romów w Europie. Z tego względu zaplanowaliśmy spotkania i rozmowy z dziesięcioma najbardziej aktywnymi i zasłużonymi liderami/liderkami romskimi, jeśli chodzi o obszar związany z działalnością na rzecz tej mniejszości. Będą to osoby pochodzące zarówno z krajów postkomunistycznych, jak również z Europy Zachodniej. Dzięki temu możliwe będzie poznanie ich doświadczeń zróżnicowanych ze względu na kontekst narodowy i polityczny. Warto podkreślić, że jeden z najbardziej aktywnych i najważniejszych dla Romów liderów pochodzi z Niemiec (Romani Rose – prezes Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów), a zatem rozmowa z nim nawiązywać będzie do upadku muru berlińskiego, który zapoczątkował upadek komunizmu w innych częściach Europy. Premiera filmu oraz promocja publikacji odbędzie się podczas debaty pt. „25 lat wolności a Romowie.”

Ponadto dzięki realizacji projektu powstanie lekcji e-learningowa o historii, kulturze i aktualnej sytuacji społeczno-politycznej Romów oraz strona internetowa na której umieszczone zostaną materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące historii, kultury oraz aktualnej sytuacji Romów europejskich. Strona będzie swoistą bazą wiedzy nie tylko na temat Romów, ale również źródłem informacji o działalności najważniejszych organizacji romskich w Europie, ważnych projektach, wydarzeniach, datach etc.). europejskich Romów która będzie doskonałym narzędziem wspomagającym zajęcia edukacyjne o Romach.
Kolejną część projektu stanowić będą działania edukacyjne adresowane do liderów/liderek społeczności. Podczas zorganizowanych warsztatach edukacyjnych zaprezentowane zostaną materiały stworzone w ramach projektu, a osoby uczestniczące w warsztatach dowiedzą się dowiedzą się m.in. jak pracować wykorzystując prezentowane źródła.

Wszystkie materiały przygotowane będą w języku polskim i angielskim, dzięki czemu zasięg projektu będzie miał wymiar europejski. Ponadto liderzy pochodzić będą z różnych krajów dzięki czemu każda z historii będzie nawiązywać do innego kontekstu polityczno-społecznego.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europa dla Obywateli.