Fundacja Dialog-Pheniben w roku 2013 i 2014 realizowała dwie edycje projektu warsztatowego, przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Obie edycje projektu realizowane były ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji (edycja 2013 w ramach Programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w Polsce).

065

Celem projektu było uświadamianie młodym ludziom, że odmienność etniczna czy kulturowa nie jest czymś gorszym czy zagrażającym, a wręcz przeciwnie może wzbogacać, dlatego też budowanie własnej tożsamości narodowej na zasadzie różnicowania jest zjawiskiem negatywnym. Młodzież musi zdać sobie sprawę, że polskości nie można definiować poprzez kolor skóry czy ubranie, lecz należy jej szukać w odpowiedniej postawie i zachowaniu, a głównym czynnikiem spajającym naród jest wspólna historia, nawet jeśli jest ona trudna i tragiczna. Dlatego też należy poszerzać wiedzę historyczną młodzieży, szczególnie w tych jej aspektach, które były do tej pory pomijane. Nadrzędnym celem projektu było więc upowszechnienie wiedzy o Romach ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej, o zagrożeniach, płynących z braku tolerancji, postaw ksenofobicznych i rasistowskich oraz dostarczenie narzędzi i rozwiązań, jakie mogą być użyte, aby się przeciwstawiać i zwalczać tego typu postawy i zachowania. Zamierzeniem projektu była także realizacja następujących celów szczegółowych: 1) Uświadamianie młodym ludziom, że historia Romów jest częścią historii Polski i Europy; 2) Kształtowanie postaw społecznych w kierunku uznania praw podstawowych, praw człowieka i potrzeb osób doświadczających dyskryminacji, ze szczególnym uwzględnieniem Romów; 3) Działania na rzecz popularyzacji i upowszechniania wiedzy na temat mniejszości romskiej w Polsce z zakresu ich sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz pod względem kultury, tradycji, obyczajów, historii oraz języka; 4) Upowszechnianie wiedzy z zakresu praw człowieka, przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym takim jak rasizm, dyskryminacja oraz ksenofobia; 5) Upowszechnianie idei i wartości społeczeństwa edukacyjnego, tolerancji, multikulturalizmu, dialogu kulturowego; 6) Uświadamianie i uczulanie na istnienie zagrożeń społecznych będących wynikiem niezrozumienia, braku wiedzy, nietolerancji oraz nienawiści, zjawisk o podłożu rasowym, etnicznym, wyznaniowym poprzez przywoływanie doświadczeń narodów z okresu II wojny światowej; 7) Wykształcenie wśród odbiorców projektu mechanizmu przeciwdziałania wszelkim formom patologicznych zjawisk społecznych takich jak rasizm, dyskryminacja i ksenofobia; 8) Promowanie udziału Romów – świadków Holokaustu – w procesie edukacji młodzieży.

072

Obie edycje projektu realizowane były w trzech etapach:

Etap I – przygotowawczy – w tym czasie ukonstytuowany zostały zespół projektowy złożony z: koordynatora, specjalisty ds. finansowych. Zakontraktowano trenerów, opracowano program warsztatów oraz przeprowadzono nabór uczestników, biorących udział w warsztatach.
Etap II –  przeprowadzenie warsztatów. W każdej edycji odbyło się 6 spotkań w Oświęcimiu, każde trwało 6 godziny, i realizowane było w trzech częściach:
I. Pierwsza z nich obejmowała 1,5 godzinne zwiedzanie Muzeum Auschwitz-Birkenau przeprowadzone przez wykwalifikowanego przewodnika pod kątem Holokaustu Romów z uwzględnieniem romskiej wystawy narodowej w bloku 13
II. Druga część polegała na zorganizowaniu spotkania ze świadkiem – romskim byłym więźniem obozów nazistowskich, zakończonego dyskusją
III. Trzecią część stanowił warsztat dot. historii i kultury Romów, zawierający komponent antydyskryminacyjny, na którym młodzież za pomocą interaktywnych metod zapoznała się ze współczesnymi przejawami dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii.
Jednorazowe spotkanie przeznaczone było dla ok. 15 osób. Uczestnikom spotkań zapewniony zostanie catering, niezbędny ze względu na długość trwania zajęć.

Etap III –  zakończenie projektu i przygotowanie do rozliczenia merytorycznego i finansowego.