OLYMPUS DIGITAL CAMERA Fundacja w Stronę Dialogu (wcześniej pod nazwą Fundacja Dialog-Pheniben) powstała w roku  2012 roku i jest organizacją ogólnopolską.

Misja

Inność nie powinna być postrzegana jako zagrożenie czy obcość. Wręcz przeciwnie – ubarwia naszą rzeczywistość, ale również jest realną wartością np. w biznesie czy edukacji. Dlatego tak ważny jest szacunek do drugiego człowieka, zrozumienie, empatia, wrażliwość. Pochopne i powierzchowne, często krzywdzące oceny i generalizacje są powodem stygmatyzacji oraz wykluczenia wielu społeczności, w tym Romów. Pomagamy ludziom poznać się nawzajem, zrozumieć się, uczyć się od siebie i dbać o to, żeby reagować na wykluczenie i jakiekolwiek formy przemocy wobec osób i grup nieuprzywilejowanych. Dostarczamy praktycznych narzędzi i wskazówek, jak tę wiedzę wykorzystać w swoim środowisku i inicjować działania, które stygmatyzowane grupy czy sytuacje pokażą z pozbawionej stereotypów perspektywy i tym samym uruchomią nieco inne postrzeganie. Mówiąc krótko: wierzymy w inicjowanie zmiany przez edukację!

Cel

 Stawiamy sobie kilka celów, do osiągnięcia których aktywnie dążymy zarówno w ramach naszej Fundacji, jak i indywidualnie. Działamy, aby:

wpływać na pozytywne zmiany w edukacji i społeczne

dostarczać rzetelną wiedzę ekspercką nt. Romów i innych grup zagrożonych wykluczeniem oraz dotyczącą różnorodności kulturowej i społecznej i prezentować ją w zrozumiały i przystępny sposób

popularyzować i tworzyć programy edukacyjne dla różnych grup wiekowych i zawodowych, dotyczące wiedzy o mniejszościach, ze szczególnym uwzględnieniem Romów m.in. na temat:

  • romskiego Holokaustu
  • współczesnych zagrożeń, związanych z nietolerancją, mową nienawiści i dyskryminacją i sposobów przeciwdziałania im
  • wykluczenia
  • dialogu międzykulturowego
  • sposobów wspierania przedstawicieli/ek mniejszości

–  pomagać w sytuacjach krytycznych i kryzysowych grupom marginalizowanym i zagrożonych wykluczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem Romów

inicjować nowatorskie projekty, pomysły i badania, pomagające lepiej nam wszystkim zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość i różnorodność.

 

Osoby reprezentujące Zarząd mają doświadczenie w działaniach związanych ze społecznością romską, a także z promowaniem wielokulturowości i działaniami antydyskryminacyjnymi. Są to:

Prezeska Joanna Talewicz – doktor antropologii kulturowej. Obecnie pracuje w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z Zakładem Kultur Mniejszości Narodowych Instytutu Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Stypendystka programu rządu amerykańskiego International Leadership Visitor Program oraz programu Komisji Europejskiej Marie Curie Conferences and Training Courses – Multi- Disciplinary and Cross-National Approaches to Romany Studies – a Model for Europe. Stypendystka Gypsy Lore Society. Autorka książki „Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na położenie społeczne Romów w Polsce” (Kraków 2013), współautorka książek: „Prześladowania i masowa zagłada Romów podczas II wojny światowej w świetle relacji i wspomnień” (Warszawa 2007), „Tożsamość kulturowa Romów w procesach globalizacji” (Kraków 2008). Współautorka raportu pt. „Economic aspects of the condition of Roma Women”, przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej oraz pt. „Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych. Konteksty społeczne”. Koordynatorka i edukatorka w wielu projektach edukacyjnych. Autorka artykułów naukowych i popularno-naukowych poświęconych tematyce romskiej. Uczestniczka licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów, poświęconych zagadnieniom praw człowieka, mniejszości narodowych i etnicznych oraz dialogu międzykulturowego. Redaktor naczelna kwartalnika Dialog-Pheniben.

Wiceprezeska Małgorzata Kołaczek – doktor nauk politycznych, wykłada w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Stypendystka programu Socrates/ Erasmus, grantu Marii Curie-Skłodowskiej Komisji Europejskiej Multi – Disciplinary and Cross-National Approaches to Romany Studies – a Model for Europe, International Leadership Visitor Program Departamentu Stanu USA, absolwentka studiów podyplomowych Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera w Krakowie. Od wielu lat współpracuje z organizacjami romskimi, pomagając w tworzeniu projektów edukacyjnych, kulturalnych i dofinansowanych z UE i budżetu państwa. Prowadzi także warsztaty i zajęcia ze studentami i studentkami oraz przedstawicielami  i przedstawicielkami środowiska romskiego z zakresu m.in. historii i kultury Romów i Romek, public relations oraz pozyskiwania środków z UE. Uczestniczka wielu badań, dotyczących społeczności romskiej. Tłumaczka tekstów naukowych i popularno-naukowych. Sekretarz redakcji kwartalnika Dialog-Pheniben.

Realizowane projekty:

– współwydawca (2012-2014) i wydawca (2015-2016) kwartalnika społeczno-kulturalnego Dialog-Pheniben

– projekty: “Romowie – historia, pamięć, współczesność” oraz Edukacja antydyskryminacyjna dla grup zawodowych- warsztaty dla dziennikarzy, samorządowców, przedstawicieli instytucji kulturalno-oświatowych, nauczycieli, policji + wydano publikację “Romowie. Przewodnik dla policji” – we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin (2017-2020) – Fundacja EVZ
– projekt “Wzmacnianie roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich w systemie edukacji w Polsce”- we współpracy z Fundacją Różnorodności Społecznej (2019-2020) – Fundacja EVZ

– partner w projekcie Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu pt. “Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej” dla nauczycieli i nauczycielek – 3 edycje – 2018-2020- Fundacja EVZ
– projekt “Hate Speech Alert- przeciwdziałanie mowie nienawiści w przestrzeni publicznej” – we współpracy ze Stowarzyszeniem Interkulturalni.PL-2014-2016- Fundusze EOG
– projekt “Kierunek przyszłość – 25 lat wolności a Romowie”- 2014-2016 – program Komisji Europejskiej: Europa dla Obywateli
– zrealizowanie projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury, którego celem było dofinansowanie 8 numeru kwartalnika Dialog-Pheniben;
– objęcie patronatem medialnym kwartalnika „Dialog-Pheniben” projektu Cztery strony bajek. Wielokulturowa mozaika legend i opowieści; książki Lidii Ostałowskiej  pt. Cygan to Cygan i książki Angeliki Kuźniak pt.  Papusza
– projekt „Ocalić od zapomnienia” ze środków MAiC – warsztaty edukacyjne dla uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych – uczestnicy i uczestniczki mają okazję poznać historię Romów ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej. Ponadto integralną częścią warsztatów jest także refleksja na temat zagrożeń wynikających z braku tolerancji, postaw ksenofobicznych i rasistowskich.
– projekt „Warsztaty dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych” ze środków MAiC- upowszechnianie wiedzy na temat odmienności kulturowej oraz położenia społecznego Romów i Romek w Polsce wśród pracowników i pracowniczek poradni psychologiczno-pedagogicznych z województw: małopolskiego, śląskiego oraz opolskiego. Poprzez zorganizowanych w ramach niniejszego projektu cyklu warsztatów dla pracowników i pracowniczek poradni psychologiczno-pedagogicznych chcemy zwrócić uwagę potrzebę zastosowania alternatywnych narzędzi w procesie diagnostycznym dzieci odmiennych kulturowo ze szczególnym uwzględnieniem Romów i Romek, a także wyposażyć ich w wiedzę niezbędną do wsparcia rodziców romskich w podejmowaniu decyzji na temat dalszej edukacji ich dzieci.
– projekt „Romowie w sieci-multimedialny portal informacyjno-edukacyjny-etap przygotowawczy” ze środków NCK-przygotowanie materiałów, które w kolejnym etapie umieszczone zostaną na ogólnodostępnym portalu. Portal adresowany będzie do wszystkich zainteresowanych tematyką romską ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli i nauczycielek oraz edukatorów i edukatorek. Wspomniane materiały wiążą się z następującymi obszarami tematycznymi: kultura, historia, współczesne życie Romów i Romek. Ponadto są to scenariusze lekcji i warsztatów z zakresu wiedzy o Romach i Romkach oraz materiały multimedialne, które mogą wykorzystywać nauczyciele i nauczycielki oraz edukatorzy i edukatorki. Materiały edukacyjne skupiają się również na zagadnieniach związanych z kompetencjami międzykulturowymi oraz antydyskryminacją, które mogą stanowić wstęp do zajęć dotyczących Romów i Romek oraz odrębności kulturowej tej mniejszości.
– partnerstwo działań edukacyjnych przy wystawie „Domy srebrne jak namioty”, (wernisaż 14.10.2013 roku) w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie
– patronat kwartalnika nad filmem “Papusza”.
– współpraca z Agorą- wydanie płyty z muzyką Jana Kanty- Pawluśkiewicza do filmu “Papusza” oraz nagrań radiowych z audycji z Bronisławą Wajs – Papuszą.

Statut Fundacji jest dostępny poniżej:

Statut FwSD