OLYMPUS DIGITAL CAMERA Fundacja w Stronę Dialogu (wcześniej pod nazwą Fundacja Dialog-Pheniben) powstała w roku  2012 roku i jest organizacją ogólnopolską. Głównym celem naszej działalności jest promowanie wielokulturowości, działań antydyskryminacyjnych oraz wiedzy o społeczności romskiej. Nasze działania adresujemy zarówno do społeczności mniejszościowych, głównie do Romów, jak również do środowisk większościowych. Wierzymy bowiem, że edukacja i współpraca przyczyni się do tworzenia harmonijnej opartej na wzajemnych szacunku rzeczywistości społecznej.
Nasze cele realizujemy poprzez:

1. Działalność wydawniczą
2. Działalność edukacyjną: organizowanie warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, debat
3. Działalność edukacyjno-oświatową na rzecz Romów i Romek oraz innych grup mniejszościowych
4. Popularyzację w społeczeństwie polskim tematyki dotyczącej Romek i Romów oraz ich kultury
5. Działalność kulturalną: organizowanie wystaw, koncertów, spotkań dotyczących problematyki mniejszości, wielokulturowości, tolerancji
6. Działalność badawczą.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pomimo tego, że Fundacja działa od niedawna, to chcemy zaznaczyć, że osoby reprezentujące Zarząd mają doświadczenie w działaniach związanych ze społecznością romską, a także z promowaniem wielokulturowości i działaniami antydyskryminacyjnymi. Są to:

Prezeska Joanna Talewicz-Kwiatkowska – doktor antropologii kulturowej. Obecnie pracuje w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z Zakładem Kultur Mniejszości Narodowych Instytutu Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Stypendystka programu rządu amerykańskiego International Leadership Visitor Program oraz programu Komisji Europejskiej Marie Curie Conferences and Training Courses – Multi- Disciplinary and Cross-National Approaches to Romany Studies – a Model for Europe. Stypendystka Gypsy Lore Society. Autorka książki „Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na położenie społeczne Romów w Polsce” (Kraków 2013), współautorka książek: „Prześladowania i masowa zagłada Romów podczas II wojny światowej w świetle relacji i wspomnień” (Warszawa 2007), „Tożsamość kulturowa Romów w procesach globalizacji” (Kraków 2008). Współautorka raportu pt. „Economic aspects of the condition of Roma Women”, przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej oraz pt. „Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych. Konteksty społeczne”. Koordynatorka i edukatorka w wielu projektach edukacyjnych. Autorka artykułów naukowych i popularno-naukowych poświęconych tematyce romskiej. Uczestniczka licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów, poświęconych zagadnieniom praw człowieka, mniejszości narodowych i etnicznych oraz dialogu międzykulturowego. Redaktor naczelna kwartalnika Dialog-Pheniben.

Wiceprezeska Małgorzata Kołaczek – doktor nauk politycznych, wykłada w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Stypendystka programu Socrates/ Erasmus, grantu Marii Curie-Skłodowskiej Komisji Europejskiej Multi – Disciplinary and Cross-National Approaches to Romany Studies – a Model for Europe, International Leadership Visitor Program Departamentu Stanu USA, absolwentka studiów podyplomowych Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera w Krakowie. Od wielu lat współpracuje z organizacjami romskimi, pomagając w tworzeniu projektów edukacyjnych, kulturalnych i dofinansowanych z UE i budżetu państwa. Prowadzi także warsztaty i zajęcia ze studentami i studentkami oraz przedstawicielami  i przedstawicielkami środowiska romskiego z zakresu m.in. historii i kultury Romów i Romek, public relations oraz pozyskiwania środków z UE. Uczestniczka wielu badań, dotyczących społeczności romskiej. Tłumaczka tekstów naukowych i popularno-naukowych. Sekretarz redakcji kwartalnika Dialog-Pheniben.

Realizowane projekty:

– współwydawca (2012-2014) i wydawca (2015-2016) kwartalnika społeczno-kulturalnego Dialog-Pheniben

– projekty: “Romowie – historia, pamięć, współczesność” oraz Edukacja antydyskryminacyjna dla grup zawodowych- warsztaty dla dziennikarzy, samorządowców, przedstawicieli instytucji kulturalno-oświatowych, nauczycieli, policji + wydano publikację “Romowie. Przewodnik dla policji” – we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin (2017-2020) – Fundacja EVZ
– projekt “Wzmacnianie roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich w systemie edukacji w Polsce”- we współpracy z Fundacją Różnorodności Społecznej (2019-2020) – Fundacja EVZ

– partner w projekcie Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu pt. “Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej” dla nauczycieli i nauczycielek – 3 edycje – 2018-2020- Fundacja EVZ
– projekt “Hate Speech Alert- przeciwdziałanie mowie nienawiści w przestrzeni publicznej” – we współpracy ze Stowarzyszeniem Interkulturalni.PL-2014-2016- Fundusze EOG
– projekt “Kierunek przyszłość – 25 lat wolności a Romowie”- 2014-2016 – program Komisji Europejskiej: Europa dla Obywateli
– zrealizowanie projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury, którego celem było dofinansowanie 8 numeru kwartalnika Dialog-Pheniben;
– objęcie patronatem medialnym kwartalnika „Dialog-Pheniben” projektu Cztery strony bajek. Wielokulturowa mozaika legend i opowieści; książki Lidii Ostałowskiej  pt. Cygan to Cygan i książki Angeliki Kuźniak pt.  Papusza
– projekt „Ocalić od zapomnienia” ze środków MAiC – warsztaty edukacyjne dla uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych – uczestnicy i uczestniczki mają okazję poznać historię Romów ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej. Ponadto integralną częścią warsztatów jest także refleksja na temat zagrożeń wynikających z braku tolerancji, postaw ksenofobicznych i rasistowskich.
– projekt „Warsztaty dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych” ze środków MAiC- upowszechnianie wiedzy na temat odmienności kulturowej oraz położenia społecznego Romów i Romek w Polsce wśród pracowników i pracowniczek poradni psychologiczno-pedagogicznych z województw: małopolskiego, śląskiego oraz opolskiego. Poprzez zorganizowanych w ramach niniejszego projektu cyklu warsztatów dla pracowników i pracowniczek poradni psychologiczno-pedagogicznych chcemy zwrócić uwagę potrzebę zastosowania alternatywnych narzędzi w procesie diagnostycznym dzieci odmiennych kulturowo ze szczególnym uwzględnieniem Romów i Romek, a także wyposażyć ich w wiedzę niezbędną do wsparcia rodziców romskich w podejmowaniu decyzji na temat dalszej edukacji ich dzieci.
– projekt „Romowie w sieci-multimedialny portal informacyjno-edukacyjny-etap przygotowawczy” ze środków NCK-przygotowanie materiałów, które w kolejnym etapie umieszczone zostaną na ogólnodostępnym portalu. Portal adresowany będzie do wszystkich zainteresowanych tematyką romską ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli i nauczycielek oraz edukatorów i edukatorek. Wspomniane materiały wiążą się z następującymi obszarami tematycznymi: kultura, historia, współczesne życie Romów i Romek. Ponadto są to scenariusze lekcji i warsztatów z zakresu wiedzy o Romach i Romkach oraz materiały multimedialne, które mogą wykorzystywać nauczyciele i nauczycielki oraz edukatorzy i edukatorki. Materiały edukacyjne skupiają się również na zagadnieniach związanych z kompetencjami międzykulturowymi oraz antydyskryminacją, które mogą stanowić wstęp do zajęć dotyczących Romów i Romek oraz odrębności kulturowej tej mniejszości.
– partnerstwo działań edukacyjnych przy wystawie „Domy srebrne jak namioty”, (wernisaż 14.10.2013 roku) w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie
– patronat kwartalnika nad filmem “Papusza”.
– współpraca z Agorą- wydanie płyty z muzyką Jana Kanty- Pawluśkiewicza do filmu “Papusza” oraz nagrań radiowych z audycji z Bronisławą Wajs – Papuszą.

Statut Fundacji jest dostępny poniżej:

Statut FwSD