Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL i Fundacja Dialog-Pheniben przedstawiają raport pt. „Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku”. W ramach badania ilościowego analizie poddano artykuły z 2014 roku na temat 9 mniejszości w 7 gazetach codziennych i 13 tygodnikach. Pozwoliło to na wyodrębnienie 3 grup, w stosunku do których występuje najwyższe natężenie wrogiego języka, identyfikowanego jako mowa nienawiści. Dodatkowo, dokonano analizy jakościowej materiału prasowego, dotyczącego 3 wyłonionych grup.
To pierwsze takie badanie od 2001 roku.
Jak powstawała diagnoza?
Między październikiem 2014 roku a lipcem 2015 roku Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL zakończyło pracę nad diagnozą mowy nienawiści stosowanej przez polityków i dziennikarzy, która miała posłużyć wyodrębnieniu grup docelowych projektu Hate Speech Alert-przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej. W ten sposób powstała publikacja „Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku”. W ramach pracy nad publikacją dokonano ewaluacji i metaanalizy dotychczasowych danych i opracowań na temat tego zjawiska. Badania ilościowe otrzymanego od spółki Press Service materiału prasowego zakończyliśmy w kwietniu 2015 roku. W jego wyniku wytypowano trzy grupy wobec których stwierdzono najwyższy współczynnik współwystępowania języka charakterystycznego dla mowy nienawiści w otoczeniu wyrazów denotujących poszczególne grupy społeczne objęte badaniem.

Są to mniejszości seksualne, muzułmanie i Żydzi.

Diagnoza przeprowadzona była ramach projektu „Hate Speech Alert – przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej”, realizowanego przez obie organizacje w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Funduszy EOG.

Raport w wersji PDF: raport_2015