93 naukowców i naukowczyń z całego świata, zajmujących się problematyką romską i praw człowieka i mniejszości i zrzeszonych ramach European Academic Network on Romani Studies, wystosowało list do Sekretarza Generalnego Rady Europy Thorbjørna Jaglanda w związku z ogłoszonym 7 marca 2016 roku czteroletnim Tematycznym Planem Działania ds. włączenia Romów i Wędrowców. Z całą treścią planu można zapoznać się tu: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c5a1d

Autorzy listu proszą o sprostowanie i zmianę niektórych treści, zawartych w Planie, jak choćby stwierdzenia, że organizowane będą „działania na poziomie lokalnym podnoszące świadomość na temat negatywnych konsekwencji wczesnych lub przymusowych małżeństw, przemocy domowej, handlu ludźmi i zmuszania do żebractwa w społecznościach romskich oraz pomagające hamować takie zachowania”. Zdaniem naukowców i naukowczyń takie sformułowania mogą przypisywać Romom predyspozycje do takich zachowań i obciążać ich winą za marginalizację, której doświadczają.

Całą treść listu przeczytacie tu: Letter_to_SecGen  (za: http://romanistudies.eu/news/open-letter-to-the-secretary-general-of-the-council-of-europe/)